Digitalt årsmøte

Foreningen avholdt årsmøtet 10. februar 2021 som en nettbasert løsning (Teams) pga. koronapandemi og smittevernhensyn.

Trykk «Les mer» for agenda og årsmøteprotokoll med vedlegg


Agenda:

1. Godkjenning av innkalling og saksliste

2. Valg av ordstyrer

3. Valg av protokollfører(e)

4. Valg av to til å undertegne protokollen sammen med protokollfører(ne)

5. Valg av tellekorps

6. Godkjenne årsrapport

7. Godkjenne regnskap i revidert stand

8. Behandle innkomne forslag

9. Godkjenne handlingsplan for foreningens virksomhet

10. Godkjenne budsjettforslag

11. Valg av styre bestående av tre, fem eller sju medlemmer og to varamedlemmer

12. Valg av to revisorer eller fagrevisor

13. Valg av delegater med vara til landsmøtet i Bekhterev Norge, 23.- 25. april i Bergen

14. Valg av valgkomité bestående av tre medlemmer med to varamedlemmer for neste årsmøte

15. Prisutdeling : «Årets Treningsentusiast» 

Saksdokumenter (pdf):

Med hilsen

BEKHTEREVFORENINGEN BERGEN OG OMEGN

Styret

Logo Som medlem i Bekhterev Norge bidrar du til å fremme vår gruppes interesser og dine egne muligheter. Meld deg inn her.