Invitasjon til digitalt årsmøte

Foreningen vår vil i år avholde årsmøtet som en nettbasert møteløsning pga. koronapandemien og smittevernhensyn. Det vil bli sendt ut nærmere informasjon om deltaking, pålogging etc.

Tid: Onsdag 10. februar kl. 18.

Sted: Microsoft Teams

Agenda:

1. Godkjenning av innkalling og saksliste

2. Valg av ordstyrer

3. Valg av protokollfører(e)

4. Valg av to til å undertegne protokollen sammen med protokollfører(ne)

5. Valg av tellekorps

6. Godkjenne årsrapport

7. Godkjenne regnskap i revidert stand

8. Behandle innkomne forslag

9. Godkjenne handlingsplan for foreningens virksomhet

10. Godkjenne budsjettforslag

11. Valg av styre bestående av tre, fem eller sju medlemmer og to varamedlemmer

12. Valg av to revisorer eller fagrevisor

13. Valg av delegater med vara til landsmøtet i Bekhterev Norge, 23.- 25. april i Bergen

14. Valg av valgkomité bestående av tre medlemmer med to varamedlemmer for neste årsmøte

Forslag til saker må være mottatt av styret senest 27. januar. E-post: bergen@bekhterev.no eller SMS: 915 39 097 (Tore Tronrud).

Sakspapirer vil være tilgjengelig én uke før årsmøtet.

Alle medlemmer som har betalt kontingent i år til Bekhterev Norge har tale-, forslags- og stemmerett på årsmøtet.

VELKOMMEN!

Med hilsen

BEKHTEREVFORENINGEN BERGEN OG OMEGN

Styret